Normativa bàsica

 
0 Estatuts 2

 
Els estatuts és la norma bàsica d’organització i regiment del Centre i fixa la seva composició i funcionament:

L’Assemblea de Socis és l’òrgan màxim de deliberació i decisió del Centre. Es reuneix de forma ordinària un cop l’any, per la festa de Sant Josep, per aprovar la memòria d’activitats i l’estat de comptes de l’any anterior, ratificar els membres de la Junta Directiva i proposar i/0 aprovar els projecte d’actuació i el pressupost del nou exercici.

La Junta Directiva és escollida per l’Assemblea i es reuneix mensualment. Les seves funcionis són representar, dirigir i administrar l’associació i complir les decisions preses per l’Assemblea General

El Reglament de Règim Intern estableix altres organismes i les seves funcions:

  • El Consell de Delegats és l’òrgan coordinador de les activitats del Centre i està format per tots els membres de la Junta Directiva i un Delegat nomenat per cada una de les diferents Seccions. El Consell de delegats es reunirà amb una periodicitat trimestral
  • La Trobada de responsables del Centre. Formada per la Junta Directiva, el Consell de Delegats, l’equip tècnic i els voluntaris del Centre, i totes aquelles persones que exerceixin alguna responsabilitat en les seccions. Es reuneix un cop l’any