I – EL CENTRE: QUI SOM

 
fotos Centre novembre 2012 (7) (reduït)

 
L’Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià és una entitat sense ànim de lucre, legalment constituïda a l’empara de la llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació. Es regeix d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i el que disposen els seus estatuts. Està inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm 39304 – J/1.

L’àmbit d`actuació de l’associació és tot Catalunya.

 
Objectius i valors

  • Fomentar l’educació i el gust per les activitats culturals i artístiques entre els seus associats
  • Treballar pel compromís amb la societat catalana amb la seva llengua i la seva cultura
  • Ser un espai de trobada de persones de diferents procedències i capacitats, que fomenti el debat i l’enriquiment mutu, compartint idees i coneixements
  • Treballar per afavorir la convivència, la tolerància i particularment el respecte amb les persones nouvingudes d’altres cultures i treballar pel seu arrelament i integració social
  • Col·laborar en les actuacions per resoldre les problemàtiques de les persones i col·lectius en situació d’exclusió social
  • Vetllar per la formació espiritual dels integrants del Centre

Els objectius, valors i activitats de l`associació defineixen un patrimoni immaterial i un tarannà forjat des de 1896, any de creació de la primera institució precedent per part de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià per a formació i esbarjo dels seus membres. Des de llavors l`entitat ha evolucionat i ha passat de ser una institució de dret canònic depenent de la parròquia a una associació de dret civil que realitza les seves activitats en instal·lacions parroquials, segons els seus criteris i amb esperit de col·laboració.


El Teatre de Sarrià

Des dels seus inicis, l’activitat teatral ha estat central en la vida de l’associació i per això la construcció d’un local adient va ser el primer objectiu a assolir. Es troba dins el pati o terrassa interior i no és visible des del carrer. Tota una joia amagada per descobrir!

L’activitat del Teatre de Sarrià sobresurt dins el conjunt d’activitats de l`associació i és la que més incideix en el caràcter de Centre Cultural de l entitat. per això parlar de l’Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià és parlar del Centre i Teatre de Sarrià.

 
teatre