L’Assemblea general ordinària 2018


Celebrada el divendres 1 de juny, a les 20 h, a la sala Pica d’Estats del Centre amb el següent ordre del dia:

  Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.
  2. Aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats de l’any 2017.
  3. Informació de les activitats i projectes de les seccions i grups del2017
  4. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2017.
  5. Renovació de càrrecs a la Junta Directiva.
  6. Actuacions any 2018 en el marc Programa d’actuació 2017 – 2021 i creació de la
  comissió d’actualització del Pla estratègic del Centre 2018-2021.
  7. Aprovació, si s’escau del pressupost per a l’any 2018, i actualització de les quotes de
  soci.
  8. Precs i preguntes.

Descarrega el resum dels principals acords de l’assemblea.


DOCUMENTS DE REFERÈNCIA

1. Memòria 2017

2. Proposta de modificació dels estatuts 2017

3. Presentació de la proposta de canvis de persones i funcions dels membres de la Junta Directiva 2017

4.Programa actuació 1917-1921

5. Pressupost per al 2017.1