L’Assemblea general ordinària 2017


Celebrada el divendres 9 de juny, a les 20 h, a la sala Pica d’Estats del Centre amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.
  2. Aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats de l’any 2016.
  3. Informació de les activitats i projectes de les seccions i grups del2016
  4. Aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2016.
  5. Presentació i aprovació si s’escau de la proposta de modificació d’estatuts
  6. Presentació i elecció de la Junta Directiva.
  7. Eixos del Programa d’actuació 2017 – 2021 i dels treballs d’actualització del Pla estratègic
  Centre 2021.
  8. Aprovació, si s’escau del pressupost per a l’any 2017, i actualització de les quotes de
  soci.
  9. Precs i preguntes


RESUM DE L’ASSEMBLEA

1. Gestió de l’any 2016:

 • aprovació de l’acta de l’assemblea anterior, de data 16 d’abril de 2016 (punt 1 de l’ordre del dia, document 1)
 • aprovació per unanimitat de la memòria d’activitats (punt 2 de l’ordre del dia, document 2)
 • aprovació per unanimitat de l’estat de comptes a 31 de desembre de 2016 (punt 4 de l’ordre del dia, document 4)
 • 2. Actuacions previstes per al 2017:

 • aprovació per unanimitat de l’estat de comptes

(punt 1 de l’ordre del dia, document 1)

Descarrega el resum dels principals acords de l’assemblea


DOCUMENTS DE REFERÈNCIA